Vad innebär det egentligen att vara ”bäst i världen” på digitalisering? Vi går igenom de viktigaste punkterna i regeringens nya strategi.

  • Visionen i strategin är ett hållbart digitaliserat Sverige. Regeringen står fast vid det tidigare fastslagna målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
  • För att nå det övergripande målet finns fem delmål: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur
  • Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. Genom digital trygghet ska människor, företag och organisationer känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att de är enkla att använda. Digital innovation innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer skapas och sprids. Digital ledning pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. Digital infrastruktur lyfter fram betydelsen av att både hård (bredband för att transportera data) och mjuk (t ex standarder och lagar) infrastruktur förbättras och förstärks för att data ska kunna transporteras så effektivt som möjligt
  • För att stödja strategins genomförande har ett digitaliseringsråd inrättats och ett kansli tillsatts som är placerat hos Post- och telestyrelsen för att stötta arbetet i digitaliseringsrådet.