Det våras (kanske) för digitaliseringen! Den 18 maj presenterade regeringen sin digitaliseringsstrategi som kompletterar den ambitiösa målsättningen på bredbandsområdet om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband. Det är särskilt glädjande att regeringen står fast vid målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Något annat hade dock varit anmärkningsvärt. Så vad gäller ambition och vision finns få saker att anmärka på.

Mitt huvudbry handlar i stället om strategins avsaknad av tydliga och konkreta handlingsplaner med mätbara mål. Detta är normalt sett en förutsättning för att skapa tryck och förväntan på aktörer, inklusive regeringen själv, att i tid genomföra nödvändiga reformer på de olika delområdena. Nu krävs det i stället att andra aktörer tar ansvar för att i praktiken driva utvecklingen framåt. Stockholm är ett bra lokalt exempel på detta som förtjänar att lyftas fram.

I början av april antog fullmäktige i Stockholm en strategi för att samordna stadens arbete med digitalisering. Målet är att göra Stockholm till världens smartaste stad och göra livet enklare och bättre för invånare, besökare och näringsliv. Totalt satsas 545 miljoner kronor direkt på projekt som syftar till att förbättra stadens verksamheter med hjälp av digitalisering under 2017-2018. En förutsättning för att strategin ska kunna genomföras är en väl utbyggd och robust infrastruktur. Detta behov tillgodoses framför allt genom det välutbyggda stadsnätet Stokab som erbjuder marknadens aktörer tillgång till svart oförädlad fiber på lika villkor till marknadens aktörer. Exempelvis använder Com Hem Stokabs nät för att kunna nå en stor andel av Stockholms hushåll med fiberbaserat bredband i form av kabelnät och fiberLAN.

Nyligen beslutade också de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm – Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem – att förlänga avtalet med Com Hem om fortsatt leverans av tv, bredband och telefoni via kabelnät. Med olika förlängningsmöjligheter kan avtalet gälla fram till 2025. Beslutet ligger helt i linje med rekommendationen i regeringens bredbandsstrategi och skapar i kombination med det öppna fibernätet i bolagens fastigheter största möjliga konkurrens och valfrihet för hyresgästerna. Det skickar också en tydlig signal till övriga bostadsbolag i landet om att man bör fortsätta låta olika nät och affärsmodeller konkurrera med varandra för att skapa största möjliga valmöjlighet och nytta för hushållen.

Så, grattis Stockholm. Ni har hittills gjort alla rätt på digitaliseringsområdet och vi på Com Hem ser fram emot att bidra till att förverkliga era ambitioner.

I detta nummer av Bredbandsfakta berättar vi mer om regeringens digitaliseringsstrategi och låter Stockholms Chief Digital Officer, Christer Forsberg Philip, ge sin syn på stadens arbete med digitaliseringsfrågan. Det blir också en intervju med Com Hems tekniske direktör Thomas Helbo om framtiden och de spännande nyheterna och utvecklingsmöjligheterna som finns för kabelnät.

För det fall du önskar kontakta oss för att få ytterligare information, lämna synpunkter eller diskutera saken är e-postadressen bredbandsfakta@comhem.com.

Vi träffar er gärna!

Jacob Bolin
Chef för Com Hems Public Affairs/samhällskontakter