Bredbandsforums Nystartsgrupp, som Com Hem är en del av, lämnade den 13 juni in sin slutrapport. Nystartsgruppen inledde sitt arbete i juni 2016 och med målet att identifiera områden som förhindrar bredbandsutbyggnad samt komma med förslag på vägar framåt för att undanröja hindren. I slutrapporten identifierar gruppen sju särskilt viktiga problem som måste lösas för att regeringens bredbandsstrategi ska kunna uppfyllas, och för att utvecklingen på den svenska bredbandsmarknaden ska vara gynnsam. Man menar att bredbandstillgången idag hämmas:

  • på landsbygden genom långa avstånd och därigenom höga kostnader.
  • … av brist på engagemang hos kommuner och andra offentliga aktörer.
  • … av ineffektiva processer och avsaknad av transparens på lokal nivå.
  • … av att aktörer inte samverkar och koordinerar sina aktiviteter.
  • … av bristen på information och kommunikation.
  • … av bristande robusthet och driftsäkerhet.
  • … av att digitalisering inte prioriteras.

Gruppen föreslår flera olika insatser för att lösa de olika problemen där vissa åtgärder behöver prioriteras framför andra. Exempelvis kan situationen på landsbygden förbättras genom att anpassa bredbandsstödet till dagens marknadssituation och regionala skillnader. Vid sidan av specifika åtgärder för att komma tillrätta med landsbygdens problem är det kommunala och regionala perspektivet centralt för att regeringens mål ska uppnås. Uppdaterade, handlingsriktade lokala och regionala digitaliseringsstrategier, utbildningsinsatser med lokala och regionala tjänstemän och förtroendevalda och kompletterande insatser för kommuner med särskilda utmaningar är några av de prioriterade insatser som gruppen föreslår.

Den svenska bredbandsmarknaden består av ett stort antal aktörer inom både privat och offentlig sektor. För att underlätta vidare bredbandsutbyggnad måste de förbättra sin samverkan i de gemensamma processerna, exempelvis gräv- och anläggningsprocesser, stödprocesser och kartläggningar. En enkel åtgärd, som Bredbandsforum tidigare påtalat, är att aktörerna bör skapa gemensamma målbilder och skaffa mer insikt om varandras verksamheter. Den här typen av förtroendefrämjande åtgärder är ett viktigt första steg mot bättre samverkan i bredbandsutbyggnaden.

Vill du veta mer om Nystartsgruppens förslag? Läs hela rapporten här!