Stockholms stad antog nyligen en digitaliseringsstrategi. Staden ser digitaliseringen som en självklar komponent i den utveckling som krävs för att möta framtidens lokala utmaningar. Vi har gått igenom detaljerna med Christer Forsberg Philip, Chief Digital Officer på Stockholms Stad.

Vilket område ser du som mest prioriterat att lyfta fram utifrån ett digitaliseringsperspektiv i Stockholm den kommande tiden?

Stockholms stad har ambitionen att vara en av smartaste städer. När Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad beslutades av fullmäktige fanns en bred politisk enighet om vikten av digitalisering som del av att realisera stadens ”Vision 2040 – ett Stockholm för alla”. Stockholm har goda förutsättningar att vara en av de ledande och drivande krafterna i digitaliseringen inom svensk offentlig sektor. Genom att samarbeta med andra världens myndigheter och kommuner, delta i regeringens arbete med digitaliseringen och genom att delta i SKL:s initiativ är Stockholm med och stöder framväxten av en smartare välfärd.

Staden växer snabbt och har utmaningar. Bostadsbyggandet måste ta fart. Den snabba befolkningsexpansionen och det faktum att äldre lever längre ökar efterfrågan på välfärdstjänster. Stockholm ser digitaliseringen som en självklar komponent i den utveckling som krävs för att möta dessa utmaningar.

Stadens it-avdelning har transformerats till en avdelning för digital utveckling som arbetar i ”tvåtakt” med både långsiktiga projekt och snabb innovation. Staden har genom Stokab har byggt ut ett omfattande fibernät. 2003 beslutades om plattformsstrategier. 2006 inleddes en snabb utbyggnad av e-tjänster. Dessa satsningar fortsätter nu, samtidigt som nya kommit till:

  • Plattformar för internet och things
  • Öppen data
  • Medborgardialoger
  • Användningen av smarta digitala lösningar inom såväl den hårda som mjuka sektorn

Kärnan i stadens nya strategi för en smart och uppkopplad stad uttrycks i målbilden (se bild) och visar målet för strategin och för stadens digitaliseringsarbete – att erbjuda högsta livskvalitet för stockholmarna och bästa klimatet för företagande. Dessa mål uppnås genom att Stockholm via innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling blir ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart.

Modell

Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad fokuserar i huvudsak på de möjligheter som följer med utvecklingen inom områden som Internet of Things, big data och analys. Detta innebär att strategin, i de nya tjänster och funktioner som strategin lägger fokus på har sin tyngdpunkt i Stockholm som plats snarare än Stockholm stad som organisation.

Genomförandet av strategin utgör alltså en delmängd av stadens samlade arbete med digital utveckling. Den smarta staden möjliggörs genom uppkoppling och öppna data, integrerade plattformar, sensorer och annan teknik. Principer för teknikanvändning och andra möjliggörande faktorer detaljeras i strategin, likväl som framgångsfaktorer och principer för dess genomförande

 

Stockholms stads digitaliseringsstrategi spänner över samtliga verksamhetsområden. Hur säkerställs att arbetet drivs framåt och följs upp?

Under det senaste året har ett omfattande arbete genomförts där en strategi för en smart och uppkopplad som innehåller riktlinjer och principer för genomförandet är beskrivet. Tillsammans med ett kommande digitaliseringsprogram för Stockholms stad beskrivs hur digitaliseringsarbetet i Stockholms stad ska genomföras. Genomförandet av strategin innefattar förutsättningsprojekt och prioriterade verksamhetsprojekt. Arbetet samordnas från stadsledningskontoret inom ett ”program” som inrättas inom avdelningen för digital utveckling. Olika former av samverkansfora (trippel helix) är också en viktig del av genomförandet.

En central princip i strategin är att prioriterade verksamhetsprojekt ska genomföras parallellt och integrerat med de juridiska, organisatoriska och inte minst tekniska förutsättningsprojekt som syftar till att etablera grundläggande plattformar och processer. Detta krävs för att kunna realisera strategins målbild på ett hållbart sätt. Det är viktigt att det är verksamhetens behov och utvecklingsmöjligheter som styr den tekniska utvecklingen i genomförandet av strategin, inte tvärtom.

Den fortsatta utvecklingen av den smarta staden baserat på resultatet av det arbetet är sedan ett arbete som ständigt kommer att pågå – i enlighet med strategins beslutade principer så länge den gäller som styrdokument i staden.

Nästan alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad är anslutna till Stokabs öppna och konkurrensneutrala fibernät och de allmännyttiga bostadsbolagen har nyligen beslutat att låta hyresgästerna även i fortsättningen kunna köpa tjänster via både kabelnät och öppna fibernät. Hur ser du att detta beslut kan bidra till stadens mål?

Tillgång till uppkoppling och pålitligt bredband är en mycket viktig förutsättning för målbilden om Stockholm som ”världens smartaste stad”. Staden vill främja så väl konkurrens mellan alla aktörer som valfrihet för medborgarna/företag. Vi delar regeringens mål om att alla behöver fiberuppkoppling. Enligt PTS statistik från 2016 har över 97 procent av stockholmarna snabbt bredband via fiber eller kabel.

Väl fungerande datakommunikation utgör en av de viktigaste grundförutsättningarna i det digitaliseringsarbete som pågår. Dels i klassiska ”smart city”-frågor som uppkoppling av sensorer och annat i stadsmiljön (Internet of things), dels t.ex. också i frågor som har med vård- och omsorg att göra. När fler och fler medborgartjänster digitaliseras och på olika sätt kräver att det finns uppkoppling även i medborgarnas hem för att alla ska kunna dra nytta av dem så är en väl fungerande infrastruktur för detta en nödvändighet.

Läs mer om Stockholms stads arbete på stockholm.se/smartstad samt på bloggen smartsthlm.stockholm.se