Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering

Professor Jan Gulliksen var tidigare ordförande i digitaliseringskommissionen och är nu expertmedlem i regeringens digitaliseringsråd. Han menar att utbildning är nyckeln till att digitaliseringen inte ska tappa fart.

Vad är digitaliseringsrådet?

– Det är Post och Telestyrelsen som organiserar digitaliseringsrådet, som leds av digitaliseringsministern själv, Peter Eriksson. Vi i expertgruppen deltar två till tre möten per termin, och agera där stöd till ministern, när det gäller frågorna som han har på sitt bord. Digitaliseringskommissionen arbetade fram ett antal förslag på digitaliseringspolitik, och nu ska man alltså gå från ord till handling.

Vad är målet?

– Vi ska alltså verka för att det it-politiska målet realiseras, att vi ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Hur viktigt är bredband i det sammanhanget?

– Infrastruktur är ett av grundfundamenten för att skapa en bra digitalisering, för att alla ska ha tillgång till säkert och snabbt bredband. Som nu, när jag sitter på ett tåg t ex – det är centralt. Målet är att erbjuda snabbt bredband till alla.

Enligt en rapport från SSNF befinner sig många svenskar i digitalt utanförskap, hur ser du på det?

– Det faktum att alla inte är med är absolut ett problem. Det finns stor potential om man kan verka för att de som idag står utanför faktiskt kan gå in och använda sig av de digitala hjälpmedlen. Digitala hjälpmedel handlar om att göra vardagslivet lättare, t ex för äldre som bor hemma, och vill kunna bo kvar, eller om man är nyanländ flykting, etc.

Vilka är farorna med digitaliseringen?

– Säkerhet och integritet är central fråga. Vi måste bli mer medvetna om säkerhetsriskerna, och hur vi på ett bättre sätt kan undvika risker – vilket aktualiserar hur viktigt det är med att bygga digital kompetens.

Vad ligger närmast i pipen för digitaliseringsrådet?

– Det är kompetensfrågan: att möjliggöra för alla att bygga digital kompetens, kunskap och förmåga att använda den digitala tekniken, oavsett språk och oavsett plats i samhället!