Mål och syfte

En av förutsättningarna för att regeringens bredbandsmål om ett helt uppkopplat Sverige år 2025 ska bli verklighet, är att det svenska folket har tillgång till ett bredbandsnät i världsklass.

Med Öppna Nät-Barometern vill Com Hem få en bättre bild av hur bredbandsutvecklingen ser ut i Sverige, samt bidra till och uppmuntra till kvalitetsförbättringar. Det finns ett stort fokus på leveranskvalitet samtidigt som viljan att förändra och förbättra finns. För att kunna dra nytta av detta och för att kunna lära av varandra, vill Com Hem med Öppna Nät-Barometern hitta de förbättringsområden som många kommunikationsoperatörer har gemensamt, samt tillsammans hitta konkreta och standardiserade lösningar för att säkerställa en hög och jämn kvalitet över hela landet. Det är också viktigt att i förlängningen involvera respektive kommunikationsoperatör så att de känner att det är de själva som kan påverka och avgöra vilket slutbetyg de får.

Tillvägagångssätt

Som underlag för Öppna Nät-Barometern har Com Hem utvärderat samtliga stora aktörer samt ett antal mindre som företaget idag har en affärsrelation till. Det är kommunikationsoperatörsrollen som har mätts. Att anlägga fiber är inte något som har ingått i utvärderingen, utan det är den operativa delen som sköter den dagliga driften av det aktiva nätet. De kommunikationsoperatörer som varit en del av undersökningen utgör tillsammans över 85% av den svenska marknaden för öppna nät, mätt i antal hushåll.

Som tjänsteleverantör är kommunikationsoperatörernas kvalitet avgörande för Com Hems affärsverksamhet, då det har en direkt påverkan på den upplevda kvaliteten till slutkonsumenten. Det är personal på COm Hem och Boxer som genomfört undersökningen.

Betygssystem

Totalt sett är det 23 mätpunkter, uppdelade i tre olika kategorier, som vi utvärderat. De olika kategorierna handlar om:

  • Marknad, Avtalsvillkor & Miljö
  • Drift- & Adresskvalitet
  • Teknisk design

Mätpunkterna har definierats utifrån vad som är viktigt för tjänsteleverantören och utifrån vad som påverkar upplevelsen för slutkunden. 8 av de 23 mätpunkterna har kommunikationsoperatörerna själva fått svara på via en enkät. För varje område har statistiskt underlag eller olika konkreta svarsalternativ tagits fram. För varje mätpunkt ges poäng.

Alla poäng vägs sedan samman och slutbetyget visar var på skalan man till slut hamnar. Maximalt antal poäng är 100.

96–100: Ett öppet nät i världsklass.
90–95: Ett öppet nät med mycket bra kvalitet, hög kostnadseffektivitet, moderna stödsystem och brett produktutbud.
80–89: Ett bra öppet nät med bra kvalitet och system.
70–79: Ett medelbra öppet nät, resultat över genomsnittet.
60–69: Ett öppet nät som har några utvecklingsområden i sin leverans, sina system och/eller sina produkter.
50–59: Ett öppet nät med många utvecklingsområden, resultat under genomsnittet.
30–49: Ett öppet nät med många utvecklingsområden och som i flera delar är undermåligt.
Slutsatser

Den i särklass största utmaningen som är enligt undersökningens resultat avsaknaden av standarder. Vissa viktiga områden saknar helt standardisering och inom andra områden efterföljs inte de riktlinjer som finns. Nationella aktörer vill kunna erbjuda samma tjänster med samma kvalitet i hela landet. Men i och med avsaknaden av en standard för kommunikationsoperatörer är det i dagsläget inte möjligt. Det kan också konstateras att det är mycket stor skillnad mellan toppen och botten på listan, men att flera av områdena kan förbättras med ganska små medel. Genom att belysa vilka områden som är extra viktiga, kan Com Hem hjälpa kommunikationsoperatörerna att prioritera sina insatser, lära av varandra och hitta gemensamma sätt att arbeta. Målsättningen är att öka den totala kvaliteten och i förlängningen höja kundnöjdheten.

 

Mer om initiativet Öppna nät-barometern