En av Post- och telestyrelsens (PTS) uppgifter är att ungefär vart tredje år analysera telekommarknaderna och bedöma om det finns skäl att förhandsreglera operatörer som bedöms ha en dominerande ställning och rikta skyldigheter mot dessa. Syftet är möjliggöra för andra operatörer att få tillträde till den reglerade operatörens nät för att konkurrera om kunderna. Sedan 2010 är Telia reglerade av PTS både vad gäller tillträde till bolagets kopparnät och fibernät. Detta innebär att t ex Com Hem har haft möjlighet att hyra in sig i Telias fibernät och erbjuda kunderna ett alternativ till Telias tjänster.

Hösten 2017 presenterade PTS ett informellt förslag till marknadsdefinitioner inför de kommande analyserna av bredbandsmarknaderna. Slutsatsen – att varje fibernät som ansluter villor är en egen marknad och att den operatör som äger nätet har en dominerande ställning – vann ett brett stöd hos i princip samtliga aktörer på marknaden. När sedan PTS i juni 2018 presenterade resultatet av det första formella samrådet, hade myndigheten valt att göra en helomvändning; tillgång till fiber till villa respektive flerfamiljshus anses nu av PTS ha så lika egenskaper och pris att de är på samma produktmarknad. Dessutom anses marknaden vara nationell till sin karaktär, det vill säga att konkurrensvillkoren är lika över hela landet.

Effekten av denna föreslagna marknadsdefinition skulle bli att två tredjedelar av den svenska fibermarknaden lämnas helt oreglerad. Det kommer aldrig uppstå en affärsmässig rationalitet för en annan operatör att bygga fiber till en villa som redan är fiberansluten.

Com Hem och flera andra stora operatörer har i remissvar riktat kritik mot PTS nya förslag och anser att myndigheten borde ha hållit fast vid sin första bedömning. Myndighetens arbete går att följa här, https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/konkurrensreglering-smp/lokalt-tilltrade-i-grossistledet/pagaende-arbete/.