Den första september inrättades Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG). Myndigheten, med kontor i Sundsvall, kommer att ta ett övergripande ansvar för att samordna och stödja digitalisering inom Sveriges offentliga förvaltning.

Digitaliseringsmyndigheten har instiftats som ett svar på det behov som uppstått för samordning inom digitalisering, efter att tidigare utredningar har pekat på att styrningen av digital förvaltning i Sverige har varit alltför komplex och decentraliserad. Planerna är nu att förändra detta genom att DIGG tar ett övergripande ansvar för digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen, det vill säga bland annat inom våra statliga myndigheter. I ett första skede ligger fokus för DIGG på att säkerställa att det tidigare arbetet fortsätter, för att sedan påbörja arbetet med samordningen.

– För det första att allt vi tagit över ska fortsätta att fungera, sedan fokuserar vi just nu på att upprätta kontakter och få igång samverkan med de offentliga aktörerna, säger DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson.

Huvudsakligen kan den nya myndighetens verksamhet delas in i fyra delar. DIGG ska enligt regeringen arbeta med att:

  1. samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen,
  2. ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen,
  3. bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och
  4. följa och analysera utvecklingen av densamma.

Att inrätta den nya myndigheten är ett viktigt steg mot en förbättrad samordning av digitaliseringen i offentlig förvaltning, men det finns även flera andra viktiga åtgärder som genomförts.

– Att bilda myndigheten med ansvar att samordna och stödja är en viktig åtgärd. DIGG har också fått ansvar för att samordna två regeringsuppdrag som gått till flera myndigheter, som handlar om säker och effektiv tillgång till grunddata, respektive säkert och effektivt informationsutbyte, säger Anna Eriksson.

I samband med DIGG:s bildande har myndigheten även har tagit över flertalet uppgifter från andra myndigheter, som exempelvis arbetet kring e-handel och webbtillgänglighet. DIGG kommer även att i framtiden ge stöd till myndigheter vid större strategiska digitala investeringar, ett stöd som tidigare kommit från Expertgruppen för digitala investeringar.

Myndigheten kommer dock inte att arbeta med digitalisering av hela samhället, utan lägga fokus på offentlig förvaltning. Hundratals olika myndigheter kommer att påverkas av DIGG:s arbete, och myndigheten prioriterar nu ett antal konkreta mål för öka den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.

– Det handlar dels om att få på plats en gemensam grund i offentlig sektor med grundläggande tjänster och standarder så att det blir enklare att utveckla tjänster till medborgarna, och så att informationsutbytet inom den offentliga sektorn fungerar. Sedan handlar det också om att ge stöd till hur man kan driva digitalisering,  säger Anna Eriksson.